ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่  1   การยกระดับขีดความสามารถของสำนักงานส่งแสริมการปกครอง                           

ท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ (Goal )

 1. บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นได้รับการพัฒนา
 2. มีระบบเทคโนโลยีสำหรับสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. มีการบริหารตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 4. บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นและ อปท.  มีความพึงพอใจ
 5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ (Strategic)

 1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ให้มีขีดความสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นและของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
 4. นำการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM ) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
 5. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ (Goal )

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  การงบประมาณ   การเงิน การคลัง สามารถพึ่งตนเองได้
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
 3. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี่ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี
 5. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ (Strategic)

 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 2. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานการชี้วัดผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการที่ดี
 3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือการพัฒนาพื้นทีให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
 4. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การคลัง ให้สามารถพึ่งตนเอง
 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด  กลุ่มจังหวัดและประเทศ
 6. การส่งเสริมและติดตามประเมินผลการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 หน้า |