ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • ประวัติความเป็นมา

      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจ สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
 • วิสัยทัศน์

  เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข็มแข็ง
  อย่างยั่งยืน

  พันธกิจ

  1.พัฒนาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
     สูง
  2.ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
     ระดับชาติ ระดับจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน
     ภายใต้กระบวนการ มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
  3.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของงบุคลากรองค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและเพิ่มขีดความสามารถ
     ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
  4.พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
  5.พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่นและสนับสนุนผู้กำกับดูแลองค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น
  6.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ให้ไปสู่เป้าหมายหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริม
     กระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
     ในท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  7.ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  8.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข