ข่าวสารในเครือข่าย สถ.อ.

การรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้พิการ ของ อบต.ป่าปอประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ดู : 4,546)

โพสต์เมื่อ :11 กุมภาพันธ์ 2557

ขอเชิญ............ ๑. ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ - มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลป่าปอ - เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๕ – ๓๐ กันยายน ๒๔๙๖ - ยื่นคำขอด้วยตนเองขอลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - กรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเอง

ต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการแทน โดยมีหลักฐานตามที่ อบต.กำหนด

       ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ  

- ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สามารถติดต่อขอยื่นคำร้องได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ หรือหมู่บ้านตามวัน เวลา ที่ อบต.กำหนด

       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ

- ผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) เป็นต้นไป - เงินที่ได้รับเป็นอัตราขั้นบันได

๒.กรณีผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพแล้วและได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตำบลป่าปอ - ผู้พิการจะได้รับเบี้ยยังชีพต่อเนื่องจากท้องถิ่นเดิมหลังจากที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเป็นเวลา ๑ ปีงบประมาณ - ผู้พิการจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ อบต.ป่าปอ ภายใน ๑-๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี - ผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ในปีงบประมาณถัดไป

เอกสารที่ต้องนำมาในวันที่ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ - หนังสือมอบอำนาจ (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรณียื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการแทน) จำนวน ๑ ฉบับ

- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย พร้อมสำเนา (กรณีให้ฝากเงินเข้าบัญชี) จำนวน ๑ ฉบับ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในอัตราแบบขั้นบันได (อบต.จะจ่าย ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน)

- อายุ ๖๐-๖๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๖๐๐ บาท ต่อเดือน

- อายุ ๗๐-๗๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๗๐๐ บาท ต่อเดือน

- อายุ ๘๐-๘๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๘๐๐ บาท ต่อเดือน

- อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ให้ได้รับคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

    ดาวน์โหลดเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

 

***** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน อบต. ๐๔๓-๔๑๘๑๐๗ หรือ ๐๘๘-๓๓๘๔๗๖๔ มนปรียา (รองฯ อ้อม) ****

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารแนบ :