หนังสือสั่งการ สถ.อ.
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น