หนังสือสั่งการ สถ.อ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีจัดเก็บเองให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในปี ๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"