หนังสือสั่งการ สถ.อ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดวางระบบการควบคุมภายในและข้อบกพร่อง พร้อมทั้งเสริมแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกรณีที่ผิดพลาดจากการถูกตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"