หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง