หนังสือสั่งการ สถ.อ.
เร่งรัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) การจัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีน และการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น