หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)