หนังสือสั่งการ สถ.อ.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปี 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)