หนังสือสั่งการ สถ.อ.
ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมิน ITA ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ ITAS
  • เลขที่ : มท 0023.1/28241 ลว. 11 ต.ค. 2561
  • ลงวันที่ : 11 ตุลาคม 2561
  • รายละเอียด :
  • สถานะ :
    ด่วนที่สุด
  • เอกสารดาวน์โหลด :