หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562