หนังสือสั่งการ สถ.อ.
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น