หนังสือสั่งการ สถ.อ.
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(จำนวน ๓ ประกาศ)