หนังสือสั่งการ สถ.อ.
เร่งรัดรายงานการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างแต่ไม่ได้ผู้มาดำรงตำแหน่งแทนภายในกำหนดเวลา ๑๕๐ วันหรือภายในกำหนดเวลาที่ได้รับความเห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ นับแต่วันครบ ๑๕๐ วัน