หนังสือสั่งการ สถ.อ.
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑