หนังสือสั่งการ สถ.อ.
ประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับที่ ๖๕) พ.ศ.๒๕๖๑