หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้