หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น