หนังสือสั่งการ สถ.อ.
เร่งรัดการรายงานการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างแต่ไม่ได้ผู้มาดำรงตำแหน่งแทนภายในกำหนดเวลา ๑๕๐ วันหรือภายในกำหนดเวลาที่ได้รับความเห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันครบ ๑๕๐ วัน