หนังสือสั่งการ สถ.อ.
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จงขอนแก่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑