หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม–กันยายน ๒๕๖๑)