หนังสือสั่งการ สถ.อ.
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยรูปแบบและวิธีการประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ในการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561”