หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร