Browser ของท่านเวอร์ชั่นต่ำกว่า IE 7
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องการกรุณา
Download IE Version ล่าสุด
คลิ๊กที่นี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพระยืน
ถนนบ้านทุ่ม - มัญจาคีรี อ.พระยืน จ.ขอนแก่น  40320
โทรศัพท์ : 0-4326-6686,  0-4326-6031 โทรสาร : 0-4326-6031
Powered By wnt.co.th